Etisk standard

 

NWC har en etisk minimumsstandard som skal gjelde for både oss og våre leverandører. Standarden skal gjelde uavhengig av hvor vi har etablert vår produksjon, og/eller utøver vår virksomhet.

NWC forplikter seg til å overholde grunnleggende etiske standarder for forretningspraksis, ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt handlemåte i konkurranse med andre. Kravene gjelder for så vel den generelle forretningsvirksomheten – som for den enkelte ansatte. Kravene skal etterleves, og omhandler blant annet følgende tema:

Internasjonale menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter – HMS, forbud mot barnearbeid, diskriminering, miljøhensyn, sørge for en forretningspraksis som tar avstand fra korrupsjon/økonomiske misligheter, bidra til rettferdig konkurranse. Eventuelle avvik som måtte avdekkes vedr. disse etiske standarder skal omgående innrapporteres til daglig ledelse som skal sørge for å utbedre forholdet.